Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2007
Liên hệ/Contact: nxthi@rimf.org.vn

Nội dung:
- Xây dựng bộ phương pháp đánh giá.<br>- Xác định các tác động môi trường trong chế biến thuỷ sản.