Thời gian/Schedule: 01/01/2014 - 31/12/2016
Liên hệ/Contact: Nguyễn Khắc Bát

Nội dung:
Điều tra Liên hợp Việt - Trung đánh giá nguồn lợi hải sản trong Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ, giai đoạn IV.