Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Phạm Huy Sơn

Nội dung:
Điều tra Liên hợp Việt - Trung đánh giá nguồn lợi hải sản trong Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ, giai đoạn III.