Thời gian/Schedule: 01/01/2008 - 31/12/2010
Liên hệ/Contact: phson@rimf.org.vn

Nội dung:
Điều tra liên hợp Việt - Trung đánh giá nguồn lợi hải sản trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ<br>