Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Vũ Việt Hà

Nội dung:
Hợp đồng tư vấn về truyền thông giảm thiểu đánh bắt không chủ ý đối với rùa biển và thú biển – WWF