Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Nguyễn Xuân Thi

Nội dung:
Điều tra thực trạng về môi trường các cơ sở chế biến thủy sản