Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Nguyễn Khắc Bát

Nội dung:
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng ở một số khu bảo tồn biển trọng điểm