Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2014
Liên hệ/Contact: Nguyễn Văn Nguyên

Nội dung:
Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ tảo nannochloropsis oculata