Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Nguyễn Hoàng Minh

Nội dung:
Xác định khối lượng tiêu chuẩn thực vật phù du biển Việt Nam phục vụ đánh giá chất lượng hệ sinh thái