Thời gian/Schedule: 01/01/2010 - 31/12/2010
Liên hệ/Contact: Ths Nguyễn Xuân Thi

Nội dung:
Hỗ trợ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn nước mắm codex