Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Nguyễn Phi Toàn

Nội dung:
Xây dựng TCVN “Lưới rê: Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác”