Thời gian/Schedule: 01/01/2010 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: ThS. Phạm Quốc Huy

Nội dung:
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ