Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Vũ Việt Hà

Nội dung:
Nghiên cứu xác định hệ số phản hồi âm của cá cơm thường Stolephorus commersonnii và cá cơm mõm nhọn Encrasicholina heteroloba ở biển Việt Nam làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá trữ lượng nguồn lợi. (2011)