Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Trần Thị Ngà

Nội dung:
Nghiên cứu thử nghiệm sán xuất thức ăn công nghiệp nuôi ba ba từ giai đoạn giống đến nuôi thương phẩm ở Hải Phòng