Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: ThS. Lê Doãn Dũng

Nội dung:
Hợp tác Nghiên cứu, đánh giá Nguồn lợi và Hệ sinh thái san hô đỏ Corallium ở vùng biển sâu Việt Nam