Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2007
Liên hệ/Contact: ndthao@rimf.org.vn

Nội dung:
- Quan trắc và phân tích môi trường trên hệ thống 15 điểm quan trắc tại vùng khơi biển Tây Nam Bộ và hai điểm quan trắc tại biển Côn Sơn. Tiến hành hai đợt quan trắc môi trường đại diện cho hai mùa trong măm vào tháng5/2007 (mùa khô) và tháng 11/2007 (mùa mưa).<br>- Quan trắc và phân tích 24 thông số của hai hợp phần môi trường nước và thuỷ sinh vật theo quy định về thông số và phương pháp quan trắc môi trường của Cục Bảo Vệ Môi Trường, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2002) đối với các trạm quốc gia quan trắc và phân tích môi trường biển khơi.