Thời gian/Schedule: 01/01/2014 - 31/12/2014
Liên hệ/Contact: Nguyễn Công Thành

Nội dung:
Quan trắc và phân tích môi trường vùng biển Đông - Tây Nam Bộ, biển Côn Sơn và vung nuôi cá biển tập trung