Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 01/01/2013
Liên hệ/Contact: Nguyễn Công Thành

Nội dung:
Quan trắc và phân tích môi trường vùng biển Đông - Tây Nam Bộ và biển Côn Sơn