Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Nguyễn Dương Thạo

Nội dung:
Quan trắc và phân tích môi trường vùng biển Đông - Tây Nam Bộ và biển Côn Sơn