Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Nguyễn Dương Thạo

Nội dung:
Quan trắc và phân tích môi trường vùng biển Đông - Tây Nam Bộ và biển Côn Sơn