Thời gian/Schedule: 01/01/2006 - 31/12/2006
Liên hệ/Contact: vhs@rimf.org.vn

Nội dung:
- Các số liệu về t<sup>o</sup>C, S%o hàm lượng kim loại nặng...<br>- Cung cấp cho trung tâm môi trường để cảnh báo môi trường toàn quốc.