Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Đoàn Văn Phụ

Nội dung:
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ khai thác cá ngừ bằng lưới vây đuôi ở vùng biển Việt Nam”, mã số KC.06.23/11-15