Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Nguyễn Duy Thành

Nội dung:
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ dự báo ngư trường khai thác hải sản ngắn hạn ở vùng biển Hải Phòng và lân cận