Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Lại Duy Phương

Nội dung:
Dự án hoàn thiện qui trình công nghệ và xây dựng mô hình trình diễn, sản xuất cung cấp giống bào ngư tại Bạch Long Vĩ