Thời gian/Schedule: 01/01/2006 - 31/12/2006
Liên hệ/Contact: vhs@rimf.org.vn

Nội dung:
- Bộ số liệu môi trường một số vùng nuôi hải sản<br>- Tiêu chí xây dựng hệ thống trạm quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh.<br>