Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2007
Liên hệ/Contact: tlkhanh@rimf.org.vn

Nội dung:
- Quan trắc môi trường tại các vùng nuôi hải sản.<br>- Cảnh báo dịch bệnh và môi trường cho người nuôi trồng thuỷ sản.<br>- Hỗ trợ người nuôi trồng thuỷ sản thực hiện phòng chống dịch bệnh và ô nhiễm môi trưòng.<br>- Hỗ trợ các địa phương xử lý ô nhiễm môi trường và ngăn chặn lây lan chịch bệnh.<br>- Tổ chức hội thảo quan trắc - cảnh báo môi trường và dịch bệnh thuỷ sản