Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Nguyễn Khắc Bát

Nội dung:
Xây dựng quy phạm, quy chế điều tra khảo sát Tài nguyên – Môi trường biển với Cục Điều tra, Tổng cục Biển Hải đảo