Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Nguyễn Quang Đông

Nội dung:
Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ và sinh sản nhân tạo ngao Bến Tre bằng nguồn thức ăn từ 3 loài tảo phù hợp điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Bình