Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: Bùi Trọng Tâm

Nội dung:
Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tảo biển (Nannochloropsis oculata) mật độ cao (trên 50 triệu TB/ml) làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng