Thời gian/Schedule: 01/01/2014 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: vhs@rimf.org.vn

Nội dung:
Nghiên cứu hoàn thiện qui trình nuôi ngao Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851 từ giai đoạn ngao cám đến giai đoạn ngao cúc sử dụng 2 loài tảo (Isochrysis galbana, Chaetoceros gracilis) làm thức ăn phù hợp với điều kiện tự nhiên tại vùng bãi bồi huyện Kim Sơn, Ninh Bình