Thời gian/Schedule: 01/01/2009 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: nqhung@rimf.org.vn

Nội dung:
Nghiên cứu phục hồi và phát triển nguồn lợi Trai tai tượng (họ Tridacnidae) ở biển Việt Nam<br>