Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Lê Thanh Tùng

Nội dung:
Đánh giá tổng thể các mối nguy hại, tìm hiểu nguyên nhân gây chết đối với ngao nuôi tại vùng biển Thái Bình