Thời gian/Schedule: 01/01/2008 - 31/12/2010
Liên hệ/Contact: lhthuy@rimf.org.vn

Nội dung:
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tận dụng bã thải từ sản xuất agar phục vụ sản xuất thức ăn bổ sung chăn nuôi<br>