Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2015
Liên hệ/Contact: Phan Đăng Liêm

Nội dung:
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương trên tàu câu tay