Thời gian/Schedule: 01/01/2010 - 31/12/2011
Liên hệ/Contact: ThS. Bách Văn Hạnh

Nội dung:
Nghiên cứu kỹ thuật khai thác mực xà bằng nguồn sáng. (Quyết định số 2149 QĐ/BNN-KHCN ngày 15/7/2008)