Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Nguyễn Khắc Bát

Nội dung:
Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ xác định vùng khai thác mực ống Cô Tô