Thời gian/Schedule: 01/01/2011 - 31/12/2012
Liên hệ/Contact: Nguyễn Công Thành

Nội dung:
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến ngao nuôi ở ven biển và đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu ảnh hưởng