Thời gian/Schedule: 01/07/2010 - 30/11/2010
Liên hệ/Contact: dvthi@rimf.org.vn

Nội dung:
Đánh giá nguồn lợi và khả năng khai thác bền vững cá cơm ở vùng biển Kiên Giang<br>