Thời gian/Schedule: 01/01/2008 - 31/12/2010
Liên hệ/Contact: ThS. Trần Lưu Khanh

Nội dung:
Hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế