Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2014
Liên hệ/Contact: Nguyễn Khắc Bát

Nội dung:
Khảo sát hiện trạng nguồn lợi hải miên (Porifera) trong hệ sinh thái ven đảo và đánh giá khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu cho y dược