Thời gian/Schedule: 01/01/2008 - 31/12/2010
Liên hệ/Contact: ThS. Trần Cảnh Đình

Nội dung:
Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thử nghiệm Chondroitin và Glucosamine từ nguyên liệu thuỷ sản