Duration: 01/01/2012 - 31/12/2016

Contact: TS. Vũ Việt Hà; vvha@rimf.org.vn

 

Content

Nghiên cứu các tài liệu sẵn có về đặc điểm sinh học, nguồn lợi và hoạt động khai thác nghề ghẹ. Điều tra đánh giá nguồn lợi và nghề khai thác ghẹ xanh ở vùng biển Kiên Giang.

 

Output

 

Note