Thời gian/Schedule: 01/01/2012 - 31/12/2016
Liên hệ/Contact: Vũ Việt Hà

Nội dung:
Đánh giá nguồn lợi và nghề khai thác ghẹ xanh (Portunus pelagicus) ở vùng biển Kiên Giang, Việt Nam