Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2008
Liên hệ/Contact: ndthao@rimr.org.vn

Nội dung:
Nghiên cứu động vật phù du vùng khơi biển Việt Nam<br>