Thời gian/Schedule: 01/01/2013 - 31/12/2013
Liên hệ/Contact: Nguyễn Quốc Tĩnh

Nội dung:
Hợp đồng thiết lập một số khu duy trì nguồn giống thủy sản (Thanh Hóa)