Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2009
Liên hệ/Contact: nvkhang@rimr.org.vn

Nội dung:
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc điều chỉnh cơ cấu đội tàu và nghề nghiệp khai thác hải sản<br>