Thời gian/Schedule: 01/01/2005 - 31/12/2007
Liên hệ/Contact: dokhuong@rimf.org.vn;dvkhuong@rimf.org.vn;nqhung@rimf.org.vn

Nội dung:
<ol class="list"><li> Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi cá rạn san hô vùng dốc thềm lục địa. Xây dựng bộ bản đồ phân bố nguồn lợi</li><li>Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật khai thác cá rạn. Thiết kế ngư cụ phù hợp</li><li>Nghiên cứu hiện trạng các khu vực rạn san hô</li><li>Đưa ra đề xuất bảo vệ và khai thác bền vững</li></ol>