Thời gian/Schedule: 01/01/2007 - 31/12/2009
Liên hệ/Contact: dvkhuong@rimf.org.vn

Nội dung:
Đánh giá điều kiện tự nhiên và KTXH các khu BTB trọng điểm