Thời gian/Schedule: 01/01/2006 - 31/12/2007
Liên hệ/Contact: vhs@rimf.org.vn

Nội dung:
Thu thập số liệu tại các cơ sở chế biến trên toàn quốc và đánh giá trình độ công nghệ chế biến thuỷ sản theo các tiêu chí cụ thể