Thời gian/Schedule: 01/01/2005 - 31/12/2007
Liên hệ/Contact: dmson@rimf.org.vn

Nội dung:
Dự án Liên hợp Việt-Trung "Đánh giá nguồn lợi vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ"