Thời gian/Schedule: 01/01/2010 - 31/12/2010
Liên hệ/Contact: Ths Nguyễn Viết Nghĩa

Nội dung:
Dự báo ngư trường khai thác hải sản